Política de Qualitat

Al Novembre de 2016 aconseguim el Certificat en ISO 9001:2008

Al Setembre de 2018 ens adaptem a la ISO 9001:2015

 

 

 

 

MISSIÓ

El CDIAP GARRAF té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys que presenta dificultats i/ó trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.

Aportem  valor i qualitat al nostre treball clínic per assegurar un alt nivell de satisfacció i millora.

Realitzem una gestió responsable, organitzada, més eficaç i eficient aprofitant els nostres recursos.

Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica. Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’infant i de la seva família.

CDIAP GARRAF atén les poblacions de la Comarca del Garraf i municipis de Cunit, Segur de Calafell i Calafell de la comarca del Baix Penedès.

VISIÓ

Arribar a ser un referent a la societat dins de l’àmbit del desenvolupament infantil i familiar integrant noves formes d’intervenció.  Prioritzant l’atenció personalitzada de l’infant on les famílies participin com a part activa, igual que tots els agents relacionats i implicats.

CDIAP GARRAF ha anat desenvolupant al llarg del més de 30 anys d’activitat un model propi que afegeix alguns aspectes als criteris esmentats.

Destaquem l’accent en:

 • L’atenció a la subjectivitat. Per bé  que aquest es un aspecte present en l’àmbit de l’atenció precoç, entenem que ha de tenir un caràcter central per tal que l’atenció sigui veritablement global. Les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.
 • Arrelament en el territori i en el món local. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en totes aquelles iniciatives que tenen com a objectiu l’atenció a la petita infància.
 • Formació continuada dins l’equip.  L’equip treballa activament amb docents i supervisors externs i porta a terme un treball rigorós de lectura i anàlisi de textos, presentació de casos, supervisions individuals i institucionals.

VALORS

 • Oferir una atenció integral de qualitat, continuada i personalitzada als seus usuaris vetllant per l’òptim desenvolupament de l’infant.
 • Focalitzar l’atenció sempre en l’infant, la seva família i el seu entorn, essent la nostra raó de ser.
 • Promoure el respecte i l’empatia. El nostre treball s’ha de caracteritzar per la sensibilitat, la implicació i el respecte per la integritat de l’infant i els seus familiars. Establir una relació amb la família basada en la comunicació, confiança mútua i el respecte a la intimitat i la dignitat, així com la confidencialitat de les seves dades.
 • Realitzar intervenció, assessorament i suport als pares o tutors legals.  Els pares o tutors legals són els referents i han de participar en el procés terapèutic. Essent aquesta participació necessària per assolir els beneficis de l’atenció.
 • Promoure procediments d’actuació conjunta amb els professionals de la xarxa escolar, social i sanitària per optimitzar els recursos acordant línies d’actuació en el seguiment dels casos. Atenent les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
 • Reduir el percentatge de població en risc promovent activitats comunitàries dirigides a la població de 0 a 3 anys.
 • Evitar o temperar els efectes de l’aparició d’un trastorn, dèficit o disfunció en el desenvolupament incidint en les seves causes potencials realitzant activitats de prevenció.
 • Aportar major benefici a la societat a través del nostre treball en xarxa amb els dispositius relacionats amb la petita infància.
 • Assegurar un equip expert en el desenvolupament infantil oferint plans formatius als professionals que permetin la millora de la intervenció.
 • Promoure activitats de recerca. Duent a terme activitats de recerca en clínica infantil (treballs teòrics i pràctica clínica).
 • Participar en activitats docents. El CDIAP col·labora amb institucions com a centre de pràctiques realitzant l’acompanyament d’estudiants.
 • Gestionar un Sistema de Qualitat. Realització d’auditories de qualitat interna i externa per detectar millores a realitzar. Oferir a les famílies canals per expressar la seva satisfacció, el seu agraïment o qualsevol suggeriment,  i un sistema de recollida de queixes i reclamacions. Implantar un sistema d’avaluació del projecte de gestió i dels resultats generals del centre.
 • Implicar i participar en la política i estratègia del centre que es difon dintre de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu coneixment i la implicació de tots els grups d’interès.
 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Assumir responsabilitats socials: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura catalana.
 • Detectar necessitats i expectatives dels grups d’interès: Tenir en compte les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en tot moment, fent escolta activa i adaptant el nostre missatge a l’interlocutor.
 • Contribuir en la millora del medi ambient: Aplicant criteris de respecte ambiental per minimitzar el nostre impacte.
 • Impulsar l’actualització constant a través de l’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts com a motor d’impuls de canvi i base per assegurar el manteniment de la política i estratègia actualitzada en tot moment.
 • Respectar la Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa que influeixi en el clima laboral, potenciant la implicació dintre de l’equip de professionals.
 • Potenciar el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
 • Vetllar pel compliment legal, en relació a la normativa en matèria de igualtat de gènere, aplicant mesures d’ igualtat efectiva de gènere entre dones i homes a nivell laboral sense fer distinció d’ètnies ni de religió.