Normativa Vigent

Normativa del CDIAP

Decret 206/1995, de 13 de juny, pel qual s’adscriu l’atenció precoç al Departament de Benestar Social. (DOGC núm. 2079 publicat el 24/07/1995)
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=108304&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES

Decret 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne. (DOGC núm. 3918 publicat el 04/07/2003)
http://www.gencat.cat/diari/3918/03147004.htm

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. (DOGC núm. 3926 publicat el 16/07/2003).
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=329445&action=fitxa

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (DOGC núm. 5738 publicat el 20/10/2010)
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=557820&language=ca_ES&newLang=ca_ES

Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç (DOGC núm. 6596 publicat el 03/04/2014)
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=658922

Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD) i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.
https://www.aepd.es/normativa/index.html 

Llei de Transparència: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Llei_transparencia