Accés al Servei

La família (pare/mare i/o tutor legal) ha de trucar o venir al CDIAP per realitzar la primera visita informativa.

TELÈFON: 93 815 64 43

HORARI D’ATENCIÓ HABITUAL:

Dilluns a dijous de 8’30 a 18h

Divendres de 8’30 a 15h

Horari jornada intensiva: Del 22 de Juny al 10 de Setembre (ambdós inclosos)

La primera visita la realitza la Treballadora Social del servei, que informa a la família i recull la informació necessària que aporta la família.

 

Documentació necessària que cal portar per la primera visita:

  • Full de Derivació (si n’hi ha)
  • Original i Fotocòpia DNI (infant, mare, pare o tutor legal)
  • Original i Fotocòpia Llibre Família (pares i nen)
  • Original i Fotocòpia del Carnet de Salut de l’infant (tot el que estigui escrit)
  • Original i Fotocòpia de la Tarja Sanitària/Mútues (anotar el pediatre que us atén)
  • Fotocòpies dels Informes Mèdics (si n’hi ha)
  • Fotocopia de l’últim informe d’avaluació de la Llar d’Infants o l’Escola (si n’hi ha)
  • Fotocopia Auto/Interlocutòria o Sentència dels pares separats o divorciats.
  • Fotografia recent del nen (mida carnet)